Tjen folket sendte en delegasjon til LL-demonstrasjonen i Tyskland 13.januar. LLL-Demo er til minne om Lenin, som døde 21. januar 1924 og Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg, som blei torturert til døde den 15. januar 1919 etter at det sosialistiske spartakistopprøret de leda, blei brutalt slått ned av det keiservennlige Frikorpsforbundet.

Tjen folket holdt en internasjonal appell i forbindelse med MLPDs (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschland/Tysklands marxist-leninistiske parti) markering på minnelunden hvor flere tyske ledende sosialister ligger gravlagt. Vi legger ut appellen på norsk og tysk her.

Kameratar og vener!

Hjarteleg takk for gjestfridomen til dei tyske kameratane og venene i MLPD og Rebell. Me er ei marxist-leninistisk gruppe frå Noreg som kjempar for oppbygginga av eit nytt revolusjonært maoistisk parti hjå oss. I mange år har sosialdemokratiske tankesett vunne innflytnad over kommunistar; det førte til oppløysinga av det tidlegare kommunistpartiet AKP.

Me treng eit sterkt marxist-leninistisk parti for å leia klassekampen i dag og for å gjennomføra ein framtidig revolusjon. For å byggja opp eit slikt parti treng me sterke baseområde:

  • i kampen mot rasisme, fascisme og diskriminering;
  • i kampen mot imperialistisk krigføring;
  • i kampen mot den kapitalistiske øydelegginga av miljøet;
  • i kampen for full kvinnefrigjering;
  • i kampen for høgare løner og betre arbeidsvilkår for proleratiatet.

Utan kamp mot sosialdemokratiet har ein ikkje eit kommunistisk parti, utan eit kommunistisk parti kan folket ikkje gjera seg fri.

Karl, Rosa, Vladimir, me kjempar for framtida vår!
Å gjera opprør er rettvist!
Ten folket!

Minnesmerke over sosialistene

Genossen, Genossinen, liebe Freunde!

Herzlichen Dank für die Gastfreundlichkeit von den Genossen und Freunden der MLPD und Rebell. Wir sind eine marxist-leninistische Gruppe aus Norwegen, die für den Aufbau einer neuen revolutionären maoistischen Partei bei uns kämpft. In vielen Jahren haben sozialdemokratische Denkweisen Einflüss über Kommunisten gewonnen, das führte zu der Auflösung der ehemaligen kommunistischen Partei AKP.

Wir brauchen eine starke marxist-leninistische Partei, um den Klassenkampf heute zu führen und eine zukünftige Revolution durchzuführen. Um solch eine Partei aufzubauen, brauchen wir starke Stützpunkte:

  • Im Kampf gegen Rassismus, Faschismus und Diskriminierung;
  • Im Kampf gegen imperialistische Kriegführung:
  • Im Kampf gegen die kapitalistische Zerstörung der Umwelt;
  • Im Kampf für volle Freiheit der Frauen;
  • Im Kampf für höhere Lohne und bessere Arbeitsbedingungen des Proletariats.

Ohne Kampf gegen die Sozialdemokratie hat man keine kommunistische Partei, ohne eine kommunistische Partei kan das Volk sich nicht befreien.

Karl, Rosa, Wladimir, für uns’re Zukunft kämpfen wir!
Rebellion ist gerechtfertigt!
Dien dem Volke!


Aktuelle lenker:

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.