I august 2008 sprakk ei boble i eiendomsmarkedet i USA. Bakgrunnen for denne bobla finner vi noen år tilbake i tid, og bakgrunnen består av flere komponenter.

Den viktigste er spekulasjonen, som er et fenomen som opptrer i kapitalismens forutgående fase før krisa: Høykonjunkturen.

Overproduksjon

Spekulasjonen alene forklarer ikke krisa. Krisa brøt ut for fullt da bobla i eiendomsmarkedet sprakk i august 2008, men denne krisa var først og fremst ei overproduksjonskrise.. Dette betyr at det blir produsert flere varer enn hva det finnes kjøpekraft til. Det holder ikke at det er behov for varene som lages. Det må også finnes folk som både har behov for og penger til å betale for varene. Med nokså stor regelmessighet (mellom åtte til tolv år) kommer dette i såpass stor utakt at vi får en krise. [1]

Ikke minst i eiendomsmarkedet (bygg og anlegg) ble det overproduksjon. [2] Men også ei rekke andre viktige sektorer som for eksempel bilproduksjon ble det utakt mellom produksjonskapasitet og kjøpekraftig etterspørsel. [3] [4] [5]

Bakgrunn?

«Krisene er alltid bare kortvarige voldelige løsninger av de bestående motsigelser, voldsomme utbrudd, som for et øyeblikk gjenoppretter den forstyrrede likevekt» skrev Karl Marx i Kapitalen. [6] Hver krise legger samtidig grunnlag for nye, mer omfattende kriser. Den andre verdenskrig løste overproduksjonsproblemene gjennom en voldsom ødeleggelse av produksjonsutstyr, infrastruktur, bygg og så videre på en slik måte at kapitalismen etter krigen fikk «en ny vår». Krigens enorme ødeleggelser av en rekke av de industrialiserte landene fungerte som en langt større «renselse» for systemet enn noen overproduksjonskrise har vært i stand til. Dette, kombinert med åpningen av nye markeder etter sammenbruddet i de revisjonistiske regimene i øst og åpningen av andre områder gjennom vold, skapte grunnlaget for den lange fasen med svake kriser og høy vekst som har vart fram til århundreskiftet.

Men etter århundreskiftet er situasjonen en annen. De nye markedene er mettet med kapitalismens varer. Kapitalismen stanger igjen mot sine egne grenser. «Den kapitalistiske produksjonens virkelige barriere er kapitalen sjøl» som Marx skrev. [7] Et resultat er økende spekulasjon, og økende forsøk på selvekspansjon gjennom reint finansielle former. [7] Bobla som brast i august 2008 må forstås i lys av dette. De stadig dypere krisene og finansvesenets rolle i disse krisene må også forstås ut fra dette.

Fortsatt krise?

Sommeren 2009 gikk en rekke land ut av resesjon (resesjon betyr et fall i bruttonasjonalprodukt (BNP) i to eller flere kvartaler). [8] Men veksten er svak og ustabil. [9] [10] Dessuten er en rekke land kastet ut i ny krise som følge av at ei ny boble har sprukket for dem: Ei uhåndterlig stor statsgjeld. Dette ser vi spesielt i Hellas [11] , men også i flere andre land ligger an til å få de samme problemene. [12] [13] [14]

Tendensen i Norge og de fleste industrialiserte land i dag er stagnasjon og høy arbeidsledighet. Dette er typiske kjennetegn på depresjonsfasen. [15] Det store spørsmålet er om vi vil få ei normal utvikling videre, frem til ei ny krise om seks til ti år. Mye tyder på at neste krise vil komme før dette, antagelig også uten at vi først får en fase med oppgang og høykonjunktur. Som nevnt har Hellas allerede gått inn i neste krise, det er stor sjanse for at resten av verden vil trekkes inn den samme krisa.

 1. ^http://www.tjen-folket.no/sentralt/view/10791#Den kapitalistiske reproduksjons sykliske karakter.
 2. ^http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_housing_bubble
 3. ^http://e24.no/boers-og-finans/article2678833.ece
 4. ^http://www.dn.no/dnBil/article1622651.ece
 5. ^http://arkiv.na24.no/Nyhet/324950/Bilsalget+stuper+i+Europa.html
 6. ^ http://www.tjen-folket.no/sentralt/view/10791#referanse_ref-65
 7. ^ I http://akp.no/rfane/1995/01/paul-sweezy.php3
 8. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_late_2000s_recession
 9. ^http://www.ssb.no/emner/09/01/knr/
 10. ^http://money.cnn.com/2010/03/26/news/economy/gdp/index.htm
 11. ^http://e24.no/makro-og-politikk/article3585724.ece
 12. ^http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article1843842.ece
 13. ^http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article1810456.ece
 14. ^http://money.cnn.com/2010/03/26/news/economy/uk.budget.fortune/index.htm?postversion=2010032611
 15. ^http://money.cnn.com/2010/03/26/news/economy/gdp/index.htm

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.