Endelig er sidene våre oppe igjen. Vi beklager til alle kamerater og våre venner for at vi har stått uten våre nettsider siden januar.

English version below norwegian.

Nettsidene oppe

Årsaken til at det har tatt lang tid er rettssaken der 7 tidligere ledende aktivister i SOS Rasisme står tiltalt for grovt bedrageri i Haugesund. Flere av disse er kamerater som flere forbundet har jobba med å støtte gjennom saken (som fortsatt pågår) og derfor har vi ikke hatt ressurser til å få opp sidene på nytt etter at de gikk ned i januar.

Hovedårsaken til at nettsidene gikk ned er problemer med vår gamle server. Denne sto i et annet land og ble driftet av et hostingfirma som på slutten av 2015 så ut til å være døende. Gjennom lang tid hadde de jobba bra for oss, men dette endret seg. Derfor jobbet vi med en ny løsning allerede i 2015, men rakk ikke å få den på plass før rettssaken mot de 7 aktivistene startet i januar.

Vi vet ikke hvorfor nettsidene gikk ned akkurat da de gjorde, men det har vært umulig å få dette ordnet av hostingfirmaet og det har krevd mye arbeid å få gjenopprettet dem med fullstendige arkiver. De måtte settes opp på nytt.

Nå har vi en helt ny og annen serverløsning slik at vi skal unngå liknende problemer i framtida, men dagens løsning vil ha noen mindre feil en stund framover.

Vi merker oss med godt humør at en antikommunistisk kommentator i Dagbladet trodde vi selv hadde tatt ned nettsidene på grunn av rettssaken i Haugesund:

«Akkurat det (å antyde at saken føres ut fra en antikommunistisk agenda red.anm.) er jo TFs eget argument, skal man dømme etter ferske, indignerte utspill om rettssaken på deres nylig oppdaterte hjemmeside. En hjemmeside som så plutselig ble stengt. Om det var klassefienden eller Elden som på denne måten fikk dempet oppmerksomheten rundt TFs skrekkvisjoner, kan man jo lure på.»

Hva forskjellige klassefiender har gjort har vi enda ikke full oversikt over, men vi kan avkrefte at vi ønsker å dempe oppmerksomheten rundt vårt syn på den norske klassestaten og dens forfølgelse av antifascister og kommunister.

The website is up

Finally our pages are up again. We apologize to all comrades and our friends that we have been without our website since January.

The reason it has taken a long time is the trial where 7 former leading activists of SOS Racism stands accused of gross fraud in the court of Haugesund. Several of these are comrades, and thus our league has worked to support them in the case (still ongoing). We have therefore not had the resources to bring the site up again after they went down in January.

The main reason that the websites went down is problems with our old server. Its located in another country and was hosted by a hosting company wich at the end of 2015 seemed to be dying. Through long they had done a good job for us, but this changed. Therefore, we where working on a new solution already in 2015, but did not manage to get it in place before the trial against the seven activists started in January.

We do not know why sites went down just as they did, but it has been impossible to get this sorted out by the hosting firm and it has required a lot of work to reestablish them with complete archives. They had to be reconstructed.

Now we have a completely new and different server solution so that we avoid similar problems in the future, but the current solution will have some minor bugs for some time to come.

We note with good humor that an anti-communist commentator in Dagbladet [liberal tabloid paper, editor] thought we had even taken down the websites our selves because of the trial in Haugesund:

“This [implying that the case is discharged from an anti-communist agenda, editor] is TFs own argument, judging by the fresh, indignant statements about the trial on their newly updated website. A website that suddenly was closed. Whether it was the class enemy or Elden [one of the defense attorneys, editor] who thus got muted the awareness of TFs horror visions, one can wonder at.”

What different class enemies has done, we have not yet complete overview of, but we deny cathagorical that we ourselves want to suppress awareness of our view of the Norwegian class state and its persecution of anti-fascists and communists.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.