Tjen Folkets appell fra solidaritetsmarkering mot norsk imperialisme i Chile.

Vi har tidligere omtalt norsk imperialisme i Chile her

Denne appellen er skrevet av en aktivist, og ble holdt på en solidaritetsmarkering mot norsk imperialisme i Chile. Flere organisasjoner deltok på møtet, hvor det også var kulturprogram og servering av tradisjonell latin-amerikansk mat.

Tjen Folket vil uttrykke vår solidaritet med den chilenske befolkninga og mapucher som undertrykkes av norsk imperialisme og sitt eget kompradorborgerskap. Vi gir vår fulle støtte til de som skaper opptøyer og demonstrasjoner i Chile, og står sammen med våre brødre og søstre i vår felles kamp mot norsk imperialisme.

“Norge er en fredsnasjon”, hører vi fra politikere og media. Det er et slitent uttrykk. Det blir stadig klarere for flere og flere at dette er ei rein løgn. De deler ut fredsprisen fordi vi er så fredelige, argumenterer de. Men hvem er det sin fredspris? En fredspris til Obama? Til EU?

Siden 1990 har den norske staten deltatt i hele åtte (!) kriger. Ingen av disse er forsvarskriger, og Norge er med dette den nest krigerske staten i verden. Vi deler denne andreplassen med andre imperialistiske land som USA, Danmark og Nederland. Kun Storbrittania og Frankrike har deltatt i flere.

Disse krigene har katastrofale følger. Afghanistan, Irak og Libya ble bomba sønder og sammen, noe som har banet vei for IS-fascismen og sendt millioner av mennesker på flukt. De ga fredsprisen til EU – som skal stenge imperialismens flyktninger ute.

Det norske borgerskapet sender soldater og bomber, stjeler ressurser og undertrykker arbeidere verden over. Altså er Norge det stikk motsatte av en fredsstat, men en imperialistisk krigsmakt som på parasittisk vis snylter på undertrykte nasjoner og deres ressurser.

Kapitalismen er verdens økonomiske og politiske system i dag, men hva er kapitalismen og hva betyr det for oss?

Kapitalismen er et system for undertrykking. Mindretallet av kapitalisters undertrykking av majoriteten. Et mindretall av kapitalister eier fabrikkene og råvarene. Noen få kapitalister tjener seg rike på at andre er for fattige til å være frie. Med vold og undertrykking fra politiet og militæret, tvinges den globale arbeiderklassen til å arbeide for noen få kapitalisters rikdom.

Det kapitalistiske systemet er utvikla på ryggene til kolonier og slaver, og bæres i dag av den globale arbeiderklassen. Hardest er undertrykkinga og utbyttinga av arbeiderklassen i de undertrykte landa.

Kapitalistene i de imperialistiske statene tjener seg rike på å tilrane seg andre lands ressurser. Når den billigste laksen som selges i laksenorge er fra Chile, helt på andre sida av jorda, er det helt klart noe som skurrer. Svinet John Fredriksen tjener seg rik på undertrykkinga av arbeidere i Chile, tjener seg rik på de imperialistiske landas undertrykking av latinamerikanske nasjoner og disses venner i landenes kompradorborgerskap.

Når vi nå snakker om å bekjempe imperialismen, er det nødvendig å ha klart for seg: At om vi skal bekjempe imperialismen må vi bekjempe kapitalismen. Hvis ikke famler vi i blinde, vi slukker gnister istedenfor å slukke branner.

Kapitalismen er et system som fungerer etter visse lover og regler. Vi kan ikke velge en snillere kapitalisme. Uansett hvem vi stemmer på er det markedet som rår innenfor kapitalismen. Vi må skape et nytt system – et system som er laga for å være bra for alle verdens folk, ikke for å tjene de få.

Svaret på vår felles kamp mot klasseundertrykking og imperialistisk undertrykking av undertrykte nasjoner, er revolusjon. Et system som fører til massiv lidelse, kun for at noen få der oppe skal bli rike, er et dårlig system. Dette systemet må kastes på skraphaugen, før vi starter med å bygge et nytt samfunn.

Et slikt samfunn må være et sosialistisk samfunn, der arbeiderklassa har makta og baner veien for den klasseløse kommunismen.

Tjen Folket er kommunistene i Norge. Vi driver revolusjonær organisering i dag, og ønsker folk velkommen til å bli med oss i denne kampen. Vi vil også samarbeide med alle progressive som ønsker å bekjempe imperialismen, og vi støtter alle undertrykte folkegrupper og nasjoners kamp for frihet fra statsundertrykking og retten til sjølbestemmelse og frihet.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.