Hovedinnledning holdt av en aktivist på sommerleir i 2016 til studier i temaet ”MLM – parti og ideologi”. Noe omarbeida for publisering.

A: Maoismen er vår tids marxisme

Marxismen-leninismen-maoismen (MLM) ble formulert på 1980-tallet. Ikke av Mao og de kinesiske kommunistene i hans levetid, men av revolusjonære kommunister som førte folkekrig i Peru – og seinere internasjonalt av Revolutionary Internationalist Movement (RIM) og av de folkekrigførende partiene i Filippinene, Nepal, Tyrkia og India.

Før dette var det mange som sa de bygget på ”Mao Zedongs tenkning”. Men dette er ikke det samme som MLM. De anerkjente Mao som en stor revolusjonær leder, og hans tenkning som en kreativ tilpasning av marxismen-leninismen til Kina, men de snakket ikke om maoismen som et nytt og høyere stadium av marxismen.

Vi sier at maoismen ER marxismen i dag. Maoismen er ikke ”en kinesisk marxisme”, det er vår tids marxisme for hele vår verden. Marxismen må utvikle seg for å være marxisme. Den kan ikke stivne til religiøst dogme. Akkurat som leninismen var marxismen før – er maoismen marxismen i dag. Før-maoistisk marxisme er i dag stivna dogmer for en annen tid.

B: Tre punkter om hva maoisme er og ikke er

1: Maoismen handler ikke om Mao som person. Den er ikke en dyrking av personen Mao. Mao og hans navn er et symbol for det tredje stadiet i utviklinga av en revolusjonær vitenskap for proletariatet. Derfor er ikke Maos liv og person dét sentrale når vi behandler maoismen. Det sentrale er den politiske videreutviklinga av vår ideologi.

Stalin slo fast at teori først blir en materiell kraft når massene griper den, gjør den til sin egen og bruker den til å forandre virkeligheten. Sånn er det også med maoismen. Først når massene grep Maos lære i kampen mot sovjetrevisjonismen, i kulturrevolusjonen og siden omsatte den i folkekriger, ble den en materiell kraft. Og det er som materiell kraft at MLM er interessant for proletariatet.

Vi løfter ikke fram Maos fjes som en avgudsdyrkelse, men som et symbol på en ideologisk retning og for å vise ærlig hvem vi er og hva vi står for.

2: Maoismens kjerne er linja for å etablere proletarisk politisk makt, rød makt, gjennom langvarig folkekrig og kulturrevolusjoner. Spørsmålet om politisk makt, om proletariatets diktatur, er nøkkelspørsmålet i marxismen, i leninismen – óg i maoismen.

Maoismens nye bidrag til marxismens lære om proletarisk makt, er

  • Den langvarige folkekrigen som proletariatets politisk-militære strategi, for å rive løs område for område fra borgerskapets kontroll og bygge rød makt og sosialisme der.
  • Proletariske kulturrevolusjoner i sosialismen, helt fram til kommunismen, for å utbre proletariatets diktatur på alle områder.
  • Masselinja som metode, standpunkt og ståsted – erkjennelsen av at folket og bare folket er drivkrafta som kan forandre historien og å bruke denne erkjennelsen i vårt arbeid.
  • De tre verktøyene; partiet, fronten og hæren, som proletariatet trenger for å føre folkekrig, bygge den nye arbeiderstaten og gripe den politiske makta.

Den klare formuleringa av dette er noe fundamentalt nytt, som løfter ML til MLM – og skiller MLM fra alle andre retninger som kaller seg revolusjonære og marxistiske. Det gir en generallinje for utviklinga av proletariatets kamp hele veien fra kapitalismens jammerdal til en kommunistisk verden.

Denne linja gir ikke ALLE svar, men den gir oss de teoretiske verktøyene vi trenger for å finne svarene i både store og små spørsmål.

3: MLM er en vitenskap, og som all annen vitenskap må den testes og prøves mot praksis og utvikle seg. Det er slik den er etablert. En gammel Rødt-politiker sa ved en anledning til meg at dette med å oppkalle ideologier etter folk er en europeisk preste-tradisjon. Men det stemmer ikke. Innafor de fleste vitenskaper er det helt normalt. Vi snakker om Newtons lover og Einsteins relativitetsteori. Vi snakker om darwinisme og en svær steinstatue av Darwin sitter utenfor naturhistorisk museum i London.

Når MLM-kommunister angripes for å bruke navn og fjes så er det bare retorikk. Folk må utfordres til å heller ta fatt i det politiske innholdet vi setter fram, i maoismens strategi og maoismens linje. Når vi setter fram de fem store og snakker om MLM så er det en fundamentalt ærlig handling der vi lar folk kikke oss i kortene. Vi gjør det mulig for folk å undersøke hva vi står for grundig, ved å se på hvem vi støtter oss på og hvorfor. Dette er en vitenskaplig holdning til politikk – i motsetning til borgerlige retninger og opportunister, som notorisk lyver, bedrar og ubevisst eller bevisst tilslører hvor deres tanker og teorier kommer fra.

MLM er et verktøy for revolusjonær praksis, og det har vist seg å være et bra redskap. I en rekke land er maoistiske folkekriger de mest avanserte revolusjonære kampene i vår tid.

Verden forandrer seg alltid. Marxismen ble utvikla på 1800-tallet. Leninismen ble formulert på 1920-tallet. Vi har hatt snart 100 år med klassekamp, revolusjoner, kontrarevolusjoner, kulturrevolusjoner og folkekriger siden Lenin – og over 150 år siden Marx og Engels skreiv Det kommunistiske manifest. Likevel finns det folk som mener vi må ”finne tilbake” til marxismen til Marx, eller at marxismen-leninismen stort sett var ferdig utvikla i 1922. Dette er dogmatisme som ikke tar opp i seg de svære sprangene framover som folk har tatt etter dette – og heller ikke de svære nederlagene. Sånne feil kan vi ikke gjøre hvis vi mener alvor med å knuse kapitalismen.

C: Kan vi skynde oss lenge?

Tjen Folket har stilt vår hovedoppgave slik: Vi må skape forutsetningene for å etablere et ekte kommunistparti i Norge. Et sånt parti vil tjene og lede proletariatet og hele folket til kamp mot kapitalismen og imperialismen.

Vi lever i spennende tider. Folk gjør opprør i Frankrike mot forverra arbeidslover, briter vil melde seg ut av EU, selv borgerlige økonomer frykter svære kriser i framover, Ukraina er i lavintensiv borgerkrig, Syria rives i stykker av krig og imperialisme, Libya er bombet i filler av NATO-bombing, politikerne i vesten har rekordlav tillit, de gamle partiene mister innflytelse og stemmer, tusenvis av vestlige ungdommer blir jihadister for IS – verden brenner og verden skriker fortsatt etter revolusjon. Det kommer ikke til å slutte!

Kapitalistene kommer ikke til å bli grønne. De kommer ikke til å slutte frivillig å drepe livet i havet og legge skogen øde. De kommer ikke til å gi alle mat, jobb og hjem. De kommer til å fortsette å utøve vold og terror for å holde folk nede og splitte og utbytte proletariatet.

Det vil fortsette til proletariatet stopper det. Ingen andre. Og vi kan bare gjøre det med en revolusjonær vitenskaplig politisk linje og ekte kommunistpartier i ledelsen. Men kanskje må vi bryte med to farlige tenkninger – den som sier at vi har god tid, og den som sier vi skal seire raskt. Kanskje må vi både insistere på at vi har ekstremt dårlig tid, ikke et sekund å miste, men at det likevel vil ta svært lang tid å motivere, mobilisere og organisere proletariatet på nytt og på nytt for revolusjon og kommunisme. Kanskje kan MLM være et redskap for å kunne skynde oss lenge.

Det kommer til å bli knallhardt! Det kommer ikke til å bli lett! Sjøl det beste verktøy i verden krever svette, blod og tårer fra de som skal bruke det til så omfattene saker som vi vil. Men uten et slikt verktøy er det umulig å nå målet, et mål som er verdt alt slit og all innsats; en kommunistisk verden på ruinene av kapitalismen.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.