Av en kommentator for Tjen Folket Media.

En aktivist har sørget for at vi kan publisere Karl Marx' klassiske kritikk av Gothaprogrammet på våre nettsider:

Kritikk av Gothaprogrammet

Teksten er kopiert og noe redigert fra ML-historie, et arkivprosjekt satt igang av tidligere AKPere:

ML-historie

I denne klassiske teksten, viser Karl Marx - og Friedrich Engels i forord og vedlagte brev - hvordan kommunismens klassikere har radbrukket opportunismen i arbeiderbevegelsen. I dag, 200 år etter Karl Marx' fødsel, blir han til stadighet framstilt som "bare" en samfunnsøkonomi eller stor vitenskapsmann, og hans revolusjonære linje blir forsøkt gjemt vekk. Karl Marx var ikke bare en lynende skarp teoretiker, han var en brennende revolusjonær. Og han kledte kompromissløst av datidens reformister og opportunister. Kritikken er treffende mot alle "marxister" i dag, som opptrer nøyaktig som forfatterne av det såkalte Gotha-programmet.

Marx og Engels angriper opportunistenes naive forestillinger om staten. Han understreker statens klassekarakter, statens undertrykkende karakter og nødvendigheten av proletariatets diktatur:

Mellom det kapitalistiske og det kommunistiske samfunnet ligger perioden med revolusjonær omdanning av det ene samfunnet til det andre. Til denne perioden svarer også en politisk overgangsperiode, der staten ikke kan være noe annet enn proletariatets revolusjonære diktatur. - Marx

Istedenfor den eksisterende klassekampen får vi en journalistfrase: «det sosiale spørsmålet», som en «baner veg » for å «løse». Istedenfor å oppstå fra samfunnets revolusjonære forvandlingsprosess, «Oppstår» den «sosialistiske organiseringa av totalarbeidet» av «Statsstøtta» som staten gir produksjonskooperativene, som staten, ikke arbeiderne «oppretter». Det er Lassalles fantasi verdig at en like godt kan bygge et nytt samfunn som en ny jernbane - med statslån! - Marx

Men trass i all demokratisk klang er hele programmet forpesta tvers igjennom av den underdanige trua på staten som Lassalle-sekta har, eller, og det er ikke bedre, av den demokratiske mirakeltrua. Eller det er kanskje heller et kompromiss mellom to slags mirakeltru, som begge står like fjernt fra sosialismen. - Marx

Ettersom staten altså bare er en midlertidig institusjon som en gjør bruk av i kampen, i revolusjonen, for å holde motstanderne sine nede med vold, så er det bare tull å snakke om den frie folkestaten: Så lenge proletariatet ennå har bruk for staten, har det ikke bruk for den i frihetens interesse, men for å kue motstanderne sine, og så snart det kan bli tale om frihet, opphører staten som sådan å eksistere. - Engels

Lenin advarte for over 100 år siden mot de som vil gjøre Marx til en vanlig "dusinliberaler". Advarselen er ikke mindre aktuell i dag. Karl Marx er i dag et stort navn innenfor enhver samfunnsvitenskap. Selv borgerlige akademikere kan unngå Marx i sine studier. Men hans proletære og revolusjonære posisjon forties, hoppes bukk over, eller sees på som en mindre viktig side ved hans verker. Når dette egentlig er kjernen i all hans politiske virksomhet.

Men dette er verken trist eller forferdelig - det er akkurat slik det skal være. For slik Karl Marx selv sa det så er det herskernes tanker som er de herskende tanker. Den dominerende ideologien i et borgerlig samfunn, må være borgerlig. Så lenge kapitalistklassen dominerer økonomi og politikk, vil de også dominere kultur og ideologi. Men at han likevel trenger inn i deler av akademia, viser kraften i hans tenkning. Som revisjonismen og opportunismen har gjort i generasjoner, har de behov for å bruke hans navn slik borgerskapet alltid har gjort fraser ut massenes drømmer.

Like naturlig som despoter kaller seg demokrater og menneskefiendene kaller seg humanister, like naturlig som krigshissere kaller seg fredsbevarere, like naturlig kan de kapitalistiske herskerne i Kina sjenke en statue av Marx til hans fødeby Trier som et PR-stunt og sosialdemokratiske ledere kan snakke om at Marx' økonomiske teorier er "relevante". Det er ikke underlig, det er logisk. Og det er ingen større trussel mot vår kamp, enn borgerskapets tomme fraser om frihet, likhet og brorskap var det på 1800-tallet. Tvert om - hykleriet gjør bare uretten mer skrikende.

Vi løfter i dag fram Karl Marx som den fremste lederen for den internasjonale kommunistiske bevegelsen og arbeiderbevegelsen i sin epoke - og som en klassisk lærer for proletariatet. Hans ord er like sanne i dag som den gang da.

Proletarer i alle land, forén dere!

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.