Tjen Folket Media har fått tilsendt denne uttalelsen med ønske om at den blir publisert.

Om pågående oppgjør med en høyrelinje i Tjen Folket

Uttalelse fra ledelsen i Tjen Folket - Kommunistisk Forbund, august 2018.

Våren 2018 innledet ledelsen i Tjen Folket et oppgjør med en høyrelinje i forbundet. Denne linjen har blant annet kommet til uttrykk i forholdet til og synet på SOS Rasisme, samt i behandlingen av en rekke personer i og utenfor forbundet.

Oppgjøret er omfattende og grundig. Det tar tak i en lang rekke problemer, som hovedsakelig kan grupperes i to hovedområder; spørsmålet om metoder for ledelse og spørsmålet om politisk-ideologisk linje. Oppgjøret har ført til store endringer i ledelsen av forbundet. Vi er sikre på at oppgjøret også vil føre til store endringer og framskritt i tiden som kommer. Vi kommer ikke til å gå inn i detaljene og alle sidene av saken i denne korte uttalelsen, som har et begrenset formål.

Formålet med denne uttalelsen fra ledelsen, er å på vegne av forbundet ta en offentlig sjølkritikk særlig overfor alle dem som er blitt urettferdig dårlig behandlet. Vi vil også ta en sjølkritikk generelt overfor alle som har vært medlemmer eller venner av forbundet, i inn- og utland.

Oppgjøret har hittil ført med seg både eksklusjoner, suspensjoner og utmeldinger, selv om et klart flertall i forbundet støtter oppgjøret. Viktigst å merke seg er eksklusjonen av et ledende medlem, som sto i spissen for å utarbeide linja for arbeidet med SOS Rasisme og har utmerket seg i å behandle folk svært klanderverdig. Vedkommende har fortsatt å opptre i forbundets navn overfor utenlandske kontakter, selv etter suspensjon og eksklusjon, og dette er en viktig årsak til at vi offentliggjør at en eksklusjon har funnet sted. Vi oppfordrer generelt til å være på vakt mot misbruk av forbundets navn.

Suspensjonen og den påfølgende eksklusjonen skyldtes at vedkommende systematisk har manipulert og bedratt folk rundt seg. Vedkommende har skapt mye ondt blod mellom forbundet og tidligere medlemmer og venner, samt en rekke andre personer, blant annet gjennom uvøren og ukameratslig adferd i sosiale medier. Et eksempel på dette er hvordan vedkommende har opptrådt særlig overfor unge sosialister på facebook, med pågående og respektløs oppførsel. Vi har en stor jobb å gjøre, i å forsøke å bøte på noe av den skaden som er gjort i denne forbindelse. Vi legger oss flate for å ha bidratt til vedkommendes virksomhet og ha gitt vedkommende en ufortjent tillit. Vi tar en dyp sjølkritikk for dette og vi lover å forsøke å lære av våre feil.

Politisk har den største feilen ellers vært den politisk naive og moralsk uforsvarlige virksomheten overfor SOS Rasisme. For eksempel mener vi det var en grunnleggende feil å bidra til at organisasjonen var så avhengig av statsstøtte og at den var svært blottlagt overfor myndigheter, medier, politi og fascister. Dette lå til grunn for at motstandere kunne gjøre svært stor skade med sine angrep på organisasjon, tillitsvalgte og aktivister. Vi mener det har vært en grunnleggende mangel på sjølkritisk vurdering av dette arbeidet og prosessen mot SOS Rasisme. Verken SOS Rasisme selv, eller kommunistiske aktivister, har gjort noen kritisk evaluering av eget arbeid. Skaden på organisasjonen har både internt og eksternt vært framstilt som utelukkende et resultat av ytre forhold (angrep utenfra). Det er framstilt som om valgene som ble tatt av ledende aktivister og kommunister, ikke spilte noen rolle i at organisasjonen gikk konkurs og i praksis opphørte å eksistere.

Som maoister mener vi at det er grunnleggende feil å ikke se på de indre motsigelsene når man undersøker hvordan man påvirkes utenfra. Som hovedregel er de indre motsigelsene hovedsida i forholdet mellom ytre påvirkning og indre motsigelser. Vi mener angrepene på SOS Rasisme bare kunne få den effekten de fikk, på grunn av valg som ble tatt innad i organisasjonen. Flere aktivister i Tjen Folket var også aktivister i SOS Rasisme, og noen av disse bidro til en del feilaktige og svært skadelige valg. Det var ikke bare resultat av deres personlige avgjørelser, men også av organisasjonens linje. Derfor har vårt forbund et ansvar som vi må være bevisst på og sjølkritisk til.

Vi mener videre, også som maoister, at det er grunnleggende feil å ikke ta sjølkritikk overfor massene når man har gjort feil. Sjølkritikk handler ikke bare om å selv lære av feil, men også å bidra til at flere kan lære av dem. Gode kommunister viker ikke tilbake for å ta sjølkritikk offentlig, når dette er på sin plass.

Høyrelinja i organisasjonen har etterhvert smykket seg med ordet “maoisme”, men den har ikke praktisert maoismen. Den har bare i ord, men ikke i handling, viet seg til å tjene folket. Den har derimot vist seg som manipulativ, opportunistisk og tvers gjennom revisjonistisk. Vi erklærer med dette at vi har brutt med denne linjen og er i en prosess av å korrigere våre feil og utvikle arbeidet vårt mer i samsvar med proletariatets interesser og proletariatets egen ideologi; maoismen.

Vi ber venner i inn- og utland om å være på vakt mot fiendtlig misbruk av forbundets navn og midler. Vi vet at allerede er det funnet sted misbruk av ressurser som egentlig tilhører forbundet, og det er gjort forsøk på å fakturere i vårt navn. Det overrasker oss ikke, men vi må be folk forsikre seg om at det faktisk er forbundet de er i kontakt med - og ikke en falsk “representant” for oss.

Om man er i kontakt med enkeltpersoner og dekkprofiler, er det ikke sikkert at disse faktisk representerer forbundet. Aktivister og enkeltpersoner representerer ikke forbundet med mindre dette er formelt slått fast. Vi har ingen offentlige talspersoner og vi har ikke lenger postadresse i Haugesund. Om man for øyeblikket vil kontakte forbundet, så må man gjøre det via Tjen Folket Media per e-post (post@tjen-folket.no) eller kontakt-skjema på tjenfolket.no.

Avslutningsvis gjentar vi at denne uttalelsen kun handler om en liten del av korrigeringskampanjen forbundet står midt i. Vi vil føre videre en rekke av de gode sidene av vårt arbeid, som i hovedsak lenge er blitt ledet av de som har stått til venstre i forbundet. Men vi vil jobbe iherdig for å forbedre oss og løfte særlig massearbeidet opp til et høyere nivå. Og vi oppfordrer alle venner av forbundet til å bidra med kritikk som kan utvikle og forbedre oss.

Leve oppgjøret med den høyreopportunistiske linjen!

Bruk uredd metoden med kritikk-sjølkritikk og før tolinjekampen videre!

Fram for gjenreisningen av kommunistpartiet som et maoistisk parti!

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.