Skrevet og sendt til Tjen Folket Media av to aktivister.

Hva gjør du om politiet stopper deg? Hva gjør du om du blir anholdt? Her er en del råd fra et par aktivister med en del erfaring.

Før du blir arrestert

 1. Skaff deg umiddelbart en advokat. Finn en med godt rykte. Snakk med noen du kjenner som har en advokat eller har vært i en del rettssaker og spør om råd. Eller bruk google. Bruk en i samme by som du bor. Avtal med denne at du vil bruke vedkommende om du blir arrestert. Husk navnet i hodet!
 2. Finn ut hvem som er din pårørende. En samboer. En god venn. En kjæreste. Eller liknende. Lær deg nummeret utenat!
 3. Man angrer nesten aldri på at man løper. Ikke alle politifolk er så raske, og de kan ha på mye utstyr, tunge sko og så videre. Og er man mange folk så klarer nesten aldri politiet å ta alle om man løper... Det er ulovlig å ikke følge ordre fra politiet, men hvis du for eksempel ikke har hørt noen ordre, hvis de ikke har ropt “politi, stopp!”, så er det faktisk ikke ulovlig. Her må man bestemme seg sjøl på forhånd, men mange aktivister angrer ofte på at de ble stående i stedet for å prøve å løpe.

Når politiet har stoppet deg

 1. Politiloven § 8 sier at “Politiet kan innbringe til politistasjon, lensmannskontor eller annet lokale som benyttes under polititjenesten (...) den som ikke oppgir navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel”. Dette er altså informasjon du har plikt til å oppgi, eller så kan du bli tatt med til stasjonen. Merk deg, navn/fødselsdato og -år/stilling(yrke)/bo-adresse er alt du si! Å ha legitimasjon er en fordel, for de kan også ta deg med om de “er i tvil” om at det du sier er rett.
 2. Ikke si noe annet! Svar “ingen kommentar” på alle spørsmål. Du trenger aldri forklare deg til politiet. Bare vær høflig og rolig, gi dem identifikasjon, og si “ingen kommentar”.
 3. Hvis de spør hvorfor du ikke vil forklare deg, så si ingen kommentar.
 4. Politiet lyver! Og de lyver ofte. De sier svært ofte at du må si mer, at du må fortelle ting som du ikke må fortelle. Om du ikke stoler på oss så sjekk med google. Se i politiloven (lenke under) eller sjekk hva advokater skriver. Ikke tro at politiet må fortelle deg rettighetene dine (det er amerikansk film, ikke norsk virkelighet) eller tro at de vil fortelle sannheten. Veldig ofte vet ikke politiet ting selv heller. De kan ikke alle lover utenat… Ikke stol på dem. De vil lure deg til å snakke deg selv eller andre inn i saken. Ingen kommentar er din gode venn. Dette gjelder også om de spør hvor du overnatter, hvor du har vært, hvor du skal og så videre.
 5. Spør gjerne også om du er pågrepet og om du kan gå.

Når du er i arresten

 1. Når du blir ført til arresten vil noen som jobber der ta imot deg og de vil ta fra deg tingene dine. Prøv å gi fra deg minst mulig klær. Det er ikke så varmt på cella. Men kan være lurt å holde seg meget rolig og høflig.
 2. Du har krav på å få vite om du er innbrakt eller om du er mistenkt for et lovbrudd. Er du innbrakt uten å være mistenkt for noe, så skal du slippe ut innen maksimalt fire timer. Er du mistenkt eller siktet har du krav på å få vite hvilken lov du skal ha brutt.
 3. Fortell hvem som er din advokat og krev å få snakke med advokaten umiddelbart, om det er mulig. Fortell denne hva som har skjedd og at du vil ha hjelp til å komme ut raskest mulig. Om du har en samboer eller liknende kan det være bra å få varslet denne også. Be arresten varsle for deg.
 4. Når du kommer på cella må du kle av deg og kanskje sette deg på huk også. Her varierer det ofte hva de krever. Noen ganger kan du beholde undertøy, andre ganger må du strippe helt ned. Noen ganger kan det bli en ekstra “sjekk” også… Men vi vet ikke om det faktisk er lov for dem å sjekke rektum... Kan være like greit å prøve å si nei til det og se hva som skjer.
 5. Be om ekstra teppe (1), slik at du får en pute. Be om plastbeger (2), så du slipper å drikke rett av “krana” (over toalettet). Be om toalettpapir (3) hvis dette ikke er på cella.
 6. Spør om du kan få noe lesestoff - men ikke ha noen forventninger om at det blir spennende saker. Det kan være sykkelblader eller Illustrert vitenskap. Når du har lest dem ferdig så prøv å be om mer. Det skader ikke å be om ting. Bare vær rolig og høflig så kan det hende du får mer.
 7. Det er bare å være rolig og smøre seg med tålmodighet. Man kan bli sittende i fire timer hvis man bare er innbrakt, eller førtiåtte timer. Man får som regel ikke noe beskjed om hvor lang tid det vil ta. Men man kan jo spørre innimellom. Man kan også spørre hva klokka er av og til.
 8. Vær forberedt på at det kan være litt kjølig på cella og at madrassen ikke er den beste. Har du våte klær så kan det være lurt å be om flere tepper, si at du er redd for å bli syk. Ta heller av deg klærne.
 9. Be om mat med en gang du blir sulten! Det er snakk om brødskiver uten smør og noe enkelt pålegg og litt melk. Men du kan spørre flere ganger.
 10. Hvis du ikke er blitt arrestert før så tar de bilder av deg, noterer tatoveringer, tar kanskje fingeravtrykk eller liknende. De kan også bruke anledningen til å oppdatere info om den de har er gammel.
 11. Bruk tida til å slappe av, trene, tenke på hyggelige saker, planlegge ting. Særlig det å trene litt, gjøre litt yoga, strekke ut litt, få opp pulsen - dette er veldig viktig. Særlig hvis man sitter lenge, så man unngår å stivne eller få vondt i kroppen. Ikke få noia, ikke bli redd for hva andre tenker eller sier, ikke begynn å tenk negative saker. Se på det som en anledning til å meditere, trene, og ikke ha noe ansvar. Prøv å slapp helt av. Du kan ikke gjøre noe mer så lenge du sitter der. Det er folk som betaler penger for mindfulness-opphold og liknende. Se på det som en ekstra erfaring i livet.

Beskrivelse av en vanlig glattcelle

En vanlig glattcelle er veldig enkel. Det står på noe lys hele døgnet som regel. En subjektiv beskrivelse av en aktivist er at på glattcella er madrassen litt kjip, teppet er litt for kort, musikken er litt for lav, det er litt for kaldt, det er enten litt for lyst eller litt for mørkt - kort sagt det er mye småsaker som er litt ubehagelig. Men samtidig er det også helt greit.

På cella er det en toalettskål. Og man skal ha tørkerull, men det kan mangle når man kommer dit. Det er en liten kran for vann også. En knapp for å tømme do og en knapp for å drikke vann. Be om plastkopp så slipper du å stå på kne over dassen og drikke av krana...

På cella er det en madrass med gummi-trekk og alle vegger og gulv er glatte. Dette er så cella kan rengjøres enkelt. Om cella er skitten så si fra til arrest-personalet. Det skal i teorien være reint nok der. Du får også minst et teppe.

Det hender det er en musikk-knapp. Hvis den fungerer (kanskje må du prøve flere ganger) så er det kanskje ikke favorittmusikken, men det kan hjelpe på humøret å ha noe lyd. Av og til er det vindu i taket. Det er en fordel, siden man da i alle fall vet om det er natt eller dag.

Celler varierer i størrelse og hvordan de ser ut. Men noen saker er ganske standard overalt.

Politiloven

(lenke)

Noen utdrag:

§ 5. Plikten til å følge politiets pålegg

Enhver plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller øvrige signaler som politiet gir i medhold av bestemmelsene i kapittel II i denne lov.

§ 7 a.Visitasjon for å avdekke våpen Politiet kan på offentlig sted visitere person eller kjøretøy når det er grunn til å undersøke om noen er i besittelse av eller oppbevarer våpen. Slik visitasjon kan bare foretas for å hindre straffbare handlinger som krenker noens liv, helse eller frihet, og bare a) i situasjoner eller på steder hvor slike straffbare handlinger erfaringsmessig finner sted, eller

b) i situasjoner eller på steder hvor det er grunn til å anta at noen planlegger eller forbereder slike straffbare handlinger. Visitasjonen skal gjennomføres så hensynfullt og skånsomt som mulig.

§ 8. Innbringelse

Politiet kan innbringe til politistasjon, lensmannskontor eller annet lokale som benyttes under polititjenesten 1 den som på offentlig sted forstyrrer ro og orden eller den lovlige ferdsel

2 den som ikke etterkommer pålegg fra politiet om å fjerne seg fra offentlig sted når omstendighetene gir skjellig grunn til å frykte for forstyrrelse av den alminnelige ro og orden eller den lovlige ferdsel

3 den som ikke oppgir navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel når politiet forlanger det, eller som gir opplysninger herom som det er grunn til å tvile på riktigheten av

4 den som treffes på eller ved et sted der det må antas å være begått en forbrytelse umiddelbart forut. Ingen må holdes tilbake lenger enn nødvendig etter denne bestemmelsen og ikke ut over 4 timer.

§ 10.Etterfølgende visitasjon m.v. Politiet kan foreta visitasjon for å bringe en persons identitet på det rene, hvis personen nekter å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel når politiet ber om det, eller det er grunn til mistanke om at den oppgitte identitet er falsk. Visitasjon for å fastslå identitet kan også foretas etter § 12 siste ledd. Politiet kan visitere enhver som fjernes, anholdes eller innbringes for å søke etter våpen eller andre farlige gjenstander. Personer som settes i arrest, kan fratas alle gjenstander som er egnet til å skade vedkommende selv eller andre. Hvis den innbraktes tilstand eller forholdene i arresten tilsier det, kan vedkommende også fratas penger og andre gjenstander, slik at de ikke blir ødelagt eller kommer bort. Politiet kan ta i forvaring gjenstander som nevnt i annet og tredje ledd. Gjenstandene skal tilbakeleveres når formålet med forvaringen opphører, hvis ikke gjenstandene kan beslaglegges med hjemmel i lov.

§ 11. Arrangementer på offentlig sted m.v. Den som vil benytte offentlig sted til demonstrasjon, opptog, møte, stand eller lignende, skal i god tid på forhånd gi politiet melding om dette. For øvrig kan det ved vedtekt etter lovens § 14 gis regler om søknadsplikt for visse arrangementer på offentlig sted eller meldeplikt for arrangementer som for øvrig er allment tilgjengelige. En melding som nevnt i første ledd, skal i alminnelighet gis skriftlig og inneholde opplysninger om arrangementets formål, omfang, ansvarlig arrangør, tidspunkt, avviklingssted og de ordenstiltak arrangøren vil sette i verk. Politiet kan forby arrangementer som nevnt i første ledd, men bare når det er grunn til frykt for at de kan forårsake alvorlig forstyrrelse av den offentlige ro og orden eller den lovlige ferdsel, eller det formål som tilsiktes fremmet eller måten dette skjer på, strider mot lov. Politiet kan iverksette nødvendige tiltak for å sikre at lovlige arrangementer som nevnt i første ledd kan avvikles uforstyrret og til minst mulig hinder for den øvrige ferdsel. Det kan også settes vilkår for avviklingen for å forebygge slike forstyrrelser eller krenkelser som nevnt i tredje ledd. Det kan herunder settes som vilkår at deltakere i demonstrasjon eller lignende ikke medbringer gjenstander som er egnet til å true eller påføre skade med. Det er forbudt for deltakere i et arrangement som nevnt i første ledd å opptre maskert, unntatt for deltakere i skuespill, maskerade eller lignende. Politiet kan stanse eller oppløse arrangementer som nevnt i første ledd når de avvikles i strid med nedlagt forbud eller fastsatte vilkår, eller forårsaker slike krenkelser som nevnt i tredje ledd eller ved begrunnet frykt for slike. Politiet kan også fastsette vilkår for, forby, stanse eller oppløse andre sammenkomster og tilstelninger enn dem som er nevnt i første ledd, for å hindre at noen lider overlast, for å unngå at alvorlige ordensforstyrrelser eller ferdselshindringer oppstår, eller for å gjenopprette ro og orden etter slike.

Politiinstruksen

(lenke)

Noen utdrag:

§ 5-4.Legitimasjon av politimyndighet.

Under utøvelse av politimyndighet skal en politimann alltid ha politilegitimasjon med seg. På forlangende fra den person tjenestehandlingen direkte angår, plikter politimannen å opplyse grad og navn, men bare så langt tjenesteforholdene på stedet tillater dette.

§ 8-7.Politiets adgang til å gå inn på privat grunn.

Under tjenesteutførelsen kan en politimann ikke gå inn på privat grunn eller inn i privat hus eller lokale som ikke står under politiets særlige tilsyn, men mindre: 1. Han skal forkynne stevning eller å avgi annen tjenestlig meddelelse.

2. Han skal foreta pågripelse, ransaking, beslag eller iverksette andre tvangsmidler i samsvar med regler fastsatt i eller i medhold av lov.

3. Han må gå inn for å forebygge, stanse eller etterforske et lovbrudd som er gjenstand for offentlig påtale, eller en straffbar handling betinget av privat påtale når den påtaleberettigede begjærer dette, eller når det er gitt at inngrep ikke er uønsket.

4. Han må gå inn for å opprettholde den offentlige ro, orden og sikkerhet eller avverge fare for almenheten, eller for enkeltpersoner som befinner seg på stedet. Uten stasjonssjefens samtykke kan politiet ikke gå inn på område undergitt diplomatisk ukrenkelighet.

§ 9-3.Visitasjon av arrestanter.

Før noen innsettes i arrest, skal vedkommende visiteres og fratas penger, verdisaker, alkohol og andre berusende eller bedøvende midler, samt gjenstander egnet til å skade ham selv eller andre. Det skal føres journal over det som fratas vedkommende. Ved løslatelsen skal eiendelene tilbakeleveres, dog ikke alkohol og andre gjenstander når disse i følge lov kan holdes tilbake.

Andre lenker

Er det ulovlig å løpe fra politiet?

Nekte å oppgi info til politiet?

Når må man identifisere seg for politiet?

Leksikon definerer pågripelse

Holdt ulovlig på glattcelle- får 540 kroner i erstatning

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.