Bilder fra ABC-nyheter og Kvinnegruppa Ottars nettside.

Av en rød aktivist.

Den 25. november har i noen tiår vært internasjonal dag mot vold mot kvinner. I Oslo gikk i følge kvinnegruppa Ottar omtrent 400 i demonstrasjon denne dagen under parolen STOPP VOLDTEKTENE – DØM OVERGRIPERNE – KVINNER KREVER FRED, FRIHET OG RETTSSIKKERHET NÅ! [1]

På Ottar sin nettside står det:

”Voldtekt er et kriminelt overgrep, et folkehelseproblem for kvinner og en krigsforbrytelse i krigs- og konfliktområder. I Norge anmeldes årlig om lag 1500 voldtekter, bare halvparten blir etterforsket. Påtalemyndighetene reiser sak for under en tredel av de etterforskede sakene, og under 10 % av de anmeldte blir dømt. Svært mange kvinner unnlater å melde fra om voldtekter av frykt for å ikke bli trodd. Siste år har vi sett flere rettsaker der advokater og lekdommerne fordømmer ofrene og unnskylder overgriperne. Voldtekt er en forbrytelse nærmest uten straff. Kvinner er særlig utsatt for voldtekt i krig og konflikter. Kvinner og barn skades for livet, mens overgriperne hylles som krigshelter. I forbindelse med fredsprisen 2018 må Norge bidra til at slike forbrytelser tas opp med mye større alvor i internasjonale fora.”

Bilde uten navn

17 organisasjoner var tilsluttet fakkeltoget, og det er bra at dagen markeres.

Som initiativtakerne skriver er voldtekt og vold mot kvinner et enormt problem. Maoister ser dette som tett forbundet med patriarkatet, som siden sin opprinnelse har gjort kvinnen til mannens underordna. Med kapitalismen og imperialismen har ikke patriarkatet forsvunnet. I stedet er det blitt vevd sammen med dette nye systemet. Patriarkatet er nå en del av dette, en del av det kapitalistiske imperialistiske verdenssystemet.

Kvinner som kjemper for likestilling kjemper altså ikke bare for plass og rettferdighet, de har hele verdens politiske og økonomiske system mot seg. Overalt kjemper kvinner mot mannsmakt, sjåvinisme, undertrykking og vold. Vold mot kvinner har hele veien blitt brukt til å tvinge kvinner til å føye seg. Det er mange som glemmer volden, når de snakker om kvinneundertrykking. Kanskje særlig menn som i ord er for likestilling, tenker at det bare er noen få slemme menn som slår og voldtar, og at det ikke ligger en systematikk bak.

Vi ser volden som en del av patriarkatet. Litt på samme måte som at krig er en del av imperialismen, selv om ikke alle mennesker som lever i det imperialistiske systemet alltid opplever krig, er vold mot kvinner et uttrykk for menns makt over kvinner, selv om ikke alle menn utøver vold. Uten patriarkatet ville den omfattende volden mot kvinner verken vært mulig eller “nødvendig”. Vold handler om makt og avmakt, Hvem som har og ikke har, avgjør også hvem som opplever mest vold eller har størst sannsynlighet for å oppleve vold.

Som sagt mener maoister at patriarkatet er vevd sammen med den imperialistiske kapitalismen. Slik at volden rammer ikke bare kvinner generelt, men den rammer hovedsakelig proletariske og fattige kvinner, og da særlig i den tredje verden som plyndres og undertrykkes av imperialistene. Verktøyet for å knuse volden mot kvinner, er proletær feminisme. Det er en feminisme med klassestandpunkt for proletariatet. Det er en feminisme for massene av folkets kvinner, hovedsakelig de mest undertrykte og utbytta.

Denne feminismens oppgave er å organisere kvinner, og da særlig de nevnte proletariske kvinnene, til revolusjonær kamp. Ikke å tigge eller be menn om å bedre seg, men å organisere seg militant og tvinge gjennom forandring. Virkelig likeverd og likestilling er ikke mulig så lenge det finnes utbytting, fattigdom, arbeidsløshet eller sult. Dermed er det bare mulig med sosialismen og kommunismen. Og derfor er dette det strategiske målet for proletarisk feminisme. På veien dit må kvinner organisere seg sammen og slå tilbake, for eksempel ved å sammen innta gater og torg. Gatene bør ikke være utrygge for folkets kvinner, men for deres fiender; for voldtektsmenn, sjåvinister og reaksjonære. Sikkerheten kommer ikke fra “oven”, fra systemet, men fra kvinners egen organisering og kamp.

Kamp mot kapital og patriarkat, fram for en ny arbeiderstat!

Proletær feminisme, kvinnekamp for kommunisme!

Organisér folkets kvinner til kamp og motstand!

  1. ^Fakkeltog for bedre rettssikkerhet for kvinner

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.