Vedtatt i 1988 av Perus Kommunistiske Parti (PKP).

Fra Grunnleggende dokumenter

Oversetters innledende merknad:

Teksten er fra Perus Kommunistiske Partis Grunnleggende dokumenter som består av Om marxismen-leninismen-maoismen, Om Gonzalos tenkning og Program og vedtekter. Dette er, sammen med den politiske generallinjen, partiets viktigste dokumenter. Den politiske generallinjen består av fem dokumenter:
1. Militærlinjen
2. Masselinjen
3. Internasjonal linje
4. Linjen for den nydemokratiske revolusjonen
5. Linjen for å bygge opp revolusjonens tre verktøy

Denne teksten er oversatt til norsk fra en engelsk versjon og også noe korrigert i samsvar med spansk versjon.

Oversetter tar ansvar for alle feil og mangler ved oversettelsen. Oversettelsen er ikke profesjonell, og lesere oppfordres til å være bevisst på dette. Oversetter har også tatt seg noen små friheter i oversettelsen for å gjøre den mer tilgjengelig for norske lesere, for eksempel ved å dele opp enkelte lange setninger.

Program og statutter

Program

Perus Kommunistiske Parti baserer seg på og veiledes av marxismen-leninismen-maoismen, først og fremst maoismen, og særlig av Gonzalos tenkning som er en den kreative anvendelsen av universelle sannheter til de konkrete forholdene for den peruanske revolusjonen, utforma av formann Gonzalo, vårt partis fører.

Perus Kommunistiske Parti, det peruanske proletariatets organiserte fortropp og en integrert del av det internasjonale proletariatet, legger særlig vekt på de følgende grunnleggende prinsippene:

 • Loven om motsigelsen som den eneste grunnloven i den uendelige omdanningen av den evige materien.

 • Massene skaper historie og "det er rett å gjøre opprør".

 • Klassekamp, proletariatets diktatur og proletarisk internasjonalisme.

 • Nødvendigheten av et marxist-leninist-maoistisk kommunistparti som konsekvent utøver uavhengighet, selvstendighet og sjølberging.

 • Å uforsonlig bekjempe imperialisme, revisjonisme og reaksjon.

 • Å erobre og forsvare makt gjennom folkekrigen.

 • Militarisering av partiet og konsentrisk oppbygging av revolusjonens tre verktøy.

 • Tolinjekampen som drivkraft for utvikling av partiet.

 • Kontinuerlig ideologisk utvikling og å alltid la politikken ha kommandoen.

 • Å tjene folket og den proletariske verdensrevolusjonen.

 • En absolutt uselviskhet og en rettferdig og korrekt arbeidsmetode.

Perus Kommunistiske Parti har kommunismen som sitt endelige mål. På grunn av at det nåværende peruanske samfunnet er undertrykt og utbytta av imperialisme, byråkratkapitalisme og halvføydalisme, har revolusjonen først et demokratisk stadium, deretter en andre stadium som er sosialistisk og som senere vil utvikle påfølgende kulturrevolusjoner. I dag utvikler partiet den demokratiske revolusjonen med folkekrigen, og har som sitt første mål å gripe makta i hele landet. På grunn av dette fremmer vi følgende oppgaver:

Generalprogram for den demokratiske revolusjonen

 1. Ødeleggelse av den peruanske staten, diktaturet til utbytterne som ledes av storborgerskapet, ødeleggelse av de væpna styrkene og undertrykkende kreftene som opprettholder diktaturet, og ødeleggelse av hele statens byråkratiske apparat.

 2. Å feie vekk all imperialistisk undertrykkelse, først og fremst Yankee-imperialismen, og den sovjetiske sosialimperialismen og enhver stormakt eller imperialistisk land. Generelt å konfiskere deres monopoler, selskaper, banker og alle former for deres eiendom, inkludert utenlandsgjelden.

 3. Å ødelegge byråkratkapitalismen, både privat og statlig, å konfiskere til den nye staten alle byråkratkapitalistenes eiendommer, varer og økonomiske rettigheter, så vel alt som tilhører imperialismen.

 4. Å likvidere halvføydal eiendom og alt som hviler på den, både på landsbygda og i byen.

 5. Å respektere eiendommen og rettighetene til det nasjonale borgerskapet og mellomborgerskapet, både i landet og i byen.

 6. Å kjempe for å opprette Folkerepublikken Peru, som en enhetsfront av klasser på grunnlag av arbeider-bondealliansen ledet av proletariatet ledet av kommunistpartiet. Denne som en form for nydemokrati som fremmer en ny økonomi, en ny politikk og en ny kultur.

 7. Utvikle folkekrigen som med en revolusjonær hær av ny type under partiets absolutte kontroll, ødelegger den gamle makten én bit av gangen, først og fremst deres væpna styrker og andre undertrykkende krefter. Dette tjener oppbygginga av den nye makta til proletariatet og folket.

 8. Å fullføre dannelsen av den peruanske nasjonen, å virkelig forene landet for å forsvare det fra all reaksjonær og imperialistisk aggresjon, og garantere minoritetenes rettigheter.

 9. Å tjene utviklingen av det peruanske proletariatet som en del av den internasjonale arbeiderklassen, og etableringen og herdingen av ekte kommunistiske partier og deres forening i en gjenreist internasjonal kommunistisk bevegelse, veiledet av marxismen-leninismen-maoismen. Alt dette som ledd i at proletariatet oppfyller sin store historiske oppgave som den siste klassen.

 10. Å forsvare friheter, rettigheter, velferd og erobringer som arbeiderklassen og massene har betalt for med sitt eget blod, anerkjenne dem og garantere håndhevelsen av dem i en “Erklæring om folkets rettigheter". Å særlig anerkjenne religionsfriheten, men i sin videste forstand, både frihet til å tro og ikke å tro. Å også bekjempe alle ordninger som er skadelige for folkets interesser, spesielt alle former for ubetalt arbeid eller personlige byrder og overveldende skattlegging av massene.

 11. Ekte likestilling for kvinner, en bedre framtid for ungdommen, beskyttelse av mødre og barn, respekt for og støtte til de eldre.

 12. En ny kultur som et våpen i kampen for å konsolidere nasjonen, som tjener folkemassene og veiledes av proletariatets vitenskapelige ideologi. Å legge stor vekt på utdanning.

 13. Å støtte det internasjonale proletariatets kamp, de undertrykte nasjonene og all verdens folk, i kamp mot supermaktene USA og Sovjetunionen, mot imperialismen generelt, og mot internasjonal reaksjon og revisjonisme av alle slag, og å forstå den peruanske revolusjonen som en del av den proletariske verdensrevolusjonen.

 14. Å kjempe heroisk og ustoppelig for den fullstendige seieren og for den demokratiske revolusjonen i hele landet og, etter å ha fullført dette stadiet, å gå direkte over i den sosialistiske revolusjonen. Å gå sammen med det internasjonale proletariatet, de undertrykte nasjonene og verdens folkeslag, gå gjennom kulturrevolusjoner så vi kan fortsette menneskehetens kamp til sitt endelige mål, kommunismen.

Samtidig må vi ta hensyn til at den demokratiske revolusjonen i landet skjer i en periode preget av:

 1. At den generelle krisen i det peruanske samfunnet, først og fremst byråkratkapitalismen, blir dypere.
 2. At staten, i dag med en fascistisk og korporativistisk ‘Aprista’-regjering ledet av folkemorderen García Pérez, blir mer reaksjonær.
 3. At klassekampen skjerpes og at massene har stadig større aksept for behovet for å kjempe og gjøre motstand.
 4. At folkekrigen utvikler seg raskt og vokser.
 5. At folket har behov for en folkerepublikk bygd i henhold til prinsippene for nydemokratiet.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.